BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Go down

default BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by itsnotoverlbh on Sun Oct 16, 2011 11:16 pm

Các bạn xem góp ý nha.
với lại ai biết hàm sắp xếp chỉ Mình với

Code:


#include<conio.h>
#include<iostream>
using namespace std;
class chung{
      char ms[20];
      char hoten[30];
      int namsinh;
      friend class sinhvien;
      friend class lop;
      friend class canbo;
      public:
            void nhap();
            void in();
            };
void chung::nhap(){
    cout<<"\nNhap ma so:";
    cin>>ms;
    cout<<"\nTen :";
    cin.ignore();
    cin.getline(hoten,30);
    };
void chung::in(){
    cout<<"\nMa:"<<ms<<"\nTen:"<<hoten;
    };
class sinhvien:public chung{
        float diemtb;
        int ssv;
        int namsinh;
        sinhvien* dssv[100];
        friend class lop;
        public:
                void nhapsv();
                void insv();
                };
void sinhvien::nhapsv(){
    cout<<"n\n--NHAP THONG TIN SINH VIEN--";
    cout<<"\nNhap so luong sinh vien lop(si so):";cin>>ssv;
    for(int i=0;i<ssv;i++){
            cout<<"\nSinh vien thu:"<<i+1;
            dssv[i]=new sinhvien();
            dssv[i]->nhap();
            cout<<"\nNhap nam sinh:";cin>>namsinh;
            cout<<"\nNhap diem TB:";
              cin>>diemtb;
            }
            };
void sinhvien::insv(){
      for(int i=0;i<ssv;i++){
              cout<<"\n\nSinh vien thu:"<<i+1;
            dssv[i]->in();
              cout<<"\nDienTB:"<<diemtb;
              cout<<"\nNS:"<<namsinh;
            }
            };
class canbo:public chung{
      int ns;
      float hesoluog;
      char chuyenmon[30];
      friend class lop;
      public:
            void nhapcb();
            void incb();
            };
void canbo::nhapcb(){
    cout<<"\n--NHAP THONG TIN CHU NHIEM--";
    cout<<"\nNhap nam sinh:"; cin>>namsinh;
    cout<<"\nNhap he so luog:";cin>>hesoluog;
    cout<<"\nTrinh do chuyen mon:";cin.ignore();cin.getline(chuyenmon,30);
    };
void canbo::incb(){
    cout<<"\nnam sinh:"<<namsinh<<"\nHe so Luong:"<<hesoluog<<"\nChuyen mon:"<<chuyenmon;
    };
class lop:public chung,public canbo{
      int siso;
      int slop;
      char chunhiem[30];
      lop* dslop[100];
      sinhvien* dssv[100];
      public:
            void nhaplop();
            void inlop();
            };
void lop::nhaplop(){
    cout<<"\n\n--NHAP THONG TIN LOP HOC--";
    cout<<"\nNhap so luong lop:";cin>>slop;
    for(int i=0;i<slop;i++){
            cout<<"\nlop thu:"<<i+1;
            dslop[i]=new lop();
            dssv[i]=new sinhvien();
            dslop[i]->nhap();
            cout<<"\nTen giao vien chu nhiem:";
            cin.ignore();cin.getline(chunhiem,30);
            nhapcb();
            dssv[i]->nhapsv();
            }
            };
void lop::inlop(){
        for(int i=0;i<slop;i++){
            cout<<"\n\n\t++++LOP THU:"<<i+1;
            dslop[i]->in();
              cout<<"\nGiao vien chu nhiem:"<<chunhiem;
            incb();
            dssv[i]->insv();
            }
            };
 
     
int main(){
    lop a;
    cout<<"\n\n\t--THONG TIN TRUONG HOC--";
    a.nhaplop();
    cout<<"\n\n\t-----THONG TIN TRUONG DA LUU---";
    a.inlop();
    getch();
}


Được sửa bởi itsnotoverlbh ngày Mon Oct 17, 2011 9:49 am; sửa lần 1. (Reason for editing : đã update)
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by shippou777 on Mon Oct 17, 2011 9:14 am

Hình chụp khi chạy bài của bạn.


Mình có nhận xét thế này:

1. Sỉ số lớp và số lượng sinh viên là cùng 1 thứ mà. Nhu trong hình khi chạy bài của bạn ở trên nhập sỉ số là 3 khi xuống dưới nhập số lượng sv là 2 thì chỉ nhập đc thông tin 2 sv.
2.Ko nhập được trình độ chuyên môn của cán bộ.
3.Từ sv thứ 2 trở đi ko nhập được mã số. Ngoài ra theo đề thông tin của cán bộ có thông tin mã số nữa.
Sắp xếp thì mình củng bo' tay.
(-.-)
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by shippou777 on Mon Oct 17, 2011 9:34 am

Edit lại:

--Có sắp xếp.
--Đầy đủ: đa hình, bao gói, thừa kế (ko có ảo hóa.. éo biết dùng nó vào đâu).


Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<string.h>

class Nguoi{
      private:
        char ms[10];
        char*ten;
        int namsinh;
        friend class LopHoc;
      public:
          Nguoi();
          ~Nguoi();
          void Nhap();
          void In();
          };
Nguoi::Nguoi(){
        strcpy(ms,"");
        ten = new char[50];
        namsinh = 0;
        };
Nguoi::~Nguoi(){
                delete[]ten;
                };
void Nguoi::Nhap(){
        cout<<"\n-Ma so: ";cin>>ms;
        cout<<"\n-Ten: ";
        cin.ignore();
        cin.getline(ten,49);
        cout<<"\n-Nam sinh: ";cin>>namsinh;
        };
void Nguoi::In(){
        cout<<""<<ms<<"\tTen: "<<ten<<"\tNam sinh: "<<namsinh<<"";
        };
       
class SinhVien:public Nguoi{
         
        public:
          float diemtb;
          SinhVien():Nguoi(){
              diemtb = 0;
              };
          void NhapSV(){
                Nhap();
                cout<<"\n-Nhap diem tb: ";cin>>diemtb;
                };
          void InSV(){
                In();
                cout<<"  Diem trung binh: "<<diemtb;
                };   
          };
         
class CanBo:public Nguoi{
              char*chuyenmon;
              float hesl;
          public:
              CanBo():Nguoi(){
                chuyenmon = new char[50];
                hesl = 0;
                };
              ~CanBo(){
                      delete[]chuyenmon;
                      };
              void NhapCB(){
                    Nhap();
                    cout<<"\n-Chuyen mon:";
                    cin.ignore();
                    cin.getline(chuyenmon,49);
                    cout<<"\n-He so luong:";cin>>hesl;
                    };
              void InCB(){
                    In();
                    cout<<"  Chuyen mon: "<<chuyenmon<<"  He so luong: "<<hesl<<"";
                    };                 
                      };

class LopHoc:public SinhVien{
          char malop[10];
          char*tenlop;
          CanBo*dscb;
        public:
          SinhVien s[100];
          int ss; 
          LopHoc();
          ~LopHoc();
          void NhapLH();
          void InLH();
          };
LopHoc::~LopHoc(){
                  delete[]tenlop;
                  };         
LopHoc::LopHoc(){
          strcpy(malop,"");
          tenlop = new char[50];
          ss = 0;
          }
void LopHoc::NhapLH(){
          cout<<"\n-Ma lop: ";cin>>malop;
          cout<<"\n-Ten lop: ";
          cin.ignore();
          cin.getline(tenlop,49);
          cout<<"\n>Bat dau nhap thong tin gv chu nhiem<";
          dscb = new CanBo();
          dscb->NhapCB();
          cout<<"\n>Nhap si so cua lop: ";cin>>ss;
          cout<<"\n>Bat dau nhap thong tin sinh vien cua lop<";
          for(int i=0;i<ss;i++){
                  cout<<"\n-Nhap thong tin sinh vien "<<i+1<<" <";
                  s[i].NhapSV();
                  }
                  };
void LopHoc::InLH(){
          cout<<"\n>>In thong tin cua lop: "<<tenlop<<"  (Ma lop: "<<malop<<" )\n";
          cout<<"\n---Thong tin giao vien chu nhiem:\n";
          dscb->InCB();
          SinhVien min;
          cout<<"\n---Si so cua lop la: "<<ss<<"";
          cout<<"\n>Thong tin sinh vien sap xep theo thu tu diem trung binh giam dan<\n";
          for(int i=0;i<ss;i++){
              for(int j=i;j<ss;j++){
                  if(s[i].diemtb < s[j].diemtb){
                      min = s[i];
                      s[i] = s[j];
                      s[j] = min;    }
                      }             
              s[i].InSV();
              cout<<"\n";
              }       
              };
             
int main(){
    LopHoc a[100];
    int n;
    cout<<"-----(-_-)NHAP VA IN THONG TIN NHIEU LOP HOC(-_-)-----\n";
    cout<<"\nBan muon nhap thong tin bao nhieu lop:";cin>>n;
    cout<<"\n-----BAT DAU NHAP THONG TIN-----";
    for(int i=0;i<n;i++){
            cout<<"\n>>>Bat dau nhap thong tin cua lop hoc thu "<<i+1<<" <";
            a[i].NhapLH();  }
    cout<<"\n\t\t-----BAT DAU IN THONG TIN-----\n";
    for(int i=0;i<n;i++){       
    a[i].InLH();  }
    cout<<"\n\t\t  ---Shippou777---";
    getch();
}                               
   


Được sửa bởi shippou777 ngày Mon Oct 17, 2011 12:50 pm; sửa lần 1.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by itsnotoverlbh on Mon Oct 17, 2011 9:38 am

ở đây điểm TB và hệ số lương tôi khai báo kiểu int mà bạn nhập dậy lỗi là phải rồi.
muốn nhập theo bạn thì khai báo lại là float đi sẽ chạy đúng thôi
còn ý về sỉ số với số lượng để tôi xem lại
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by itsnotoverlbh on Mon Oct 17, 2011 9:56 am

bài của bạn dao diện ok hơn
tối qua làm xong chưa chỉnh sửa dao diện.
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by Admin on Mon Oct 17, 2011 10:06 am

Anh em học hành hăng say quá, tôi đây vúi quá!
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by itsnotoverlbh on Mon Oct 17, 2011 10:10 am

Admin đã viết:Anh em học hành hăng say quá, tôi đây vúi quá!
mới thức chứ đâu
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by Admin on Mon Oct 17, 2011 10:14 am

Sao biết hay dậy trời, nói trúng poc
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by Minh Huy on Mon Oct 17, 2011 10:24 am

Admin đã viết: Sao biết hay dậy trời, nói trúng poc
không mới thức mới lạ... ghê thật "vui quá" thành "vúi quá" lun... monkey
Minh Huy
Minh Huy

Posts : 104
Thanked : 12
Gia Nhập 27/08/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 8

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết