[Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Fri Nov 11, 2011 6:52 pm

sao may demo kia no luu ra thu muc duoc lun ha . / hay \\ gi cung chay dc het ak tam oi

thanhvukg1991

Posts : 40
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Fri Nov 11, 2011 6:55 pm

no bao loi xai o dong f1<

thanhvukg1991

Posts : 40
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Admin on Fri Nov 11, 2011 6:56 pm

thanhvukg1991 đã viết:sao may demo kia no luu ra thu muc duoc lun ha . / hay \\ gi cung chay dc het ak tam oi

Không! nó chỉ lưu ra ngay ổ D hoặc ổ C. Còn nếu muốn in ra ngay trong thư mục chứ file suore code.cpp vào file .exe thì bỏ cái D:\\ đi để lại là:
Code:
 ofstream f1("MyFile.txt");

Admin

Posts : 1013
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Admin on Fri Nov 11, 2011 7:02 pm

thanhvukg1991 đã viết:
Code:
no bao loi xai o dong f1<<C;
ak

Hiện ngay dòng này là sai trên cái dòng này đó chứ cài này không có sai.Sai là ở dấu / đó phải sửa lại là \\

Cái dấu ""<<" dùng để đưa dữ liệu ra file còn dấu "">>" để đọc dữ liệu từ file.txt vào. Bác làm ơn xem kỹ lại dùm em cái. [You must be registered and logged in to see this link.]

Cho vào tab code nhé sẻ không bị mất code:
Code:
bài mình làm

Admin

Posts : 1013
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Fri Nov 11, 2011 7:16 pm

tóm lại là như vầy ! đây là code demo bài niên luận của kao! Ở chổ thực hiện phép toán xong rồi , kao muốn nhấn phím để in ra file text kết quả vừa thực hiện duoc! mà nó cứ báo lỗi wai! mài giúp kao đi !
Code:


#if !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
#define AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_
#include<string.h>
#include<windows.h>
#include<iostream.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif
#include<fstream.h>
using namespace std;
typedef struct NUT
{
   float heso;
   int mu;
   struct NUT *next;
} kieuNUT;

typedef kieuNUT* TRONUT;
class Dathuc 
{
   private:
      int m;
      float hso; //mu va heso
      TRONUT dau;
      TRONUT cuoi;
      TRONUT TaoNut(float,int);
      void themSau(TRONUT);
   public:
      Dathuc();
      //virtual ~Dathuc();
        void TaoDT();
      void duyetDT();
      float timmu(int); //Tra ve he so nen tra ve kieu Float
      int spt();
      int mumax();
      friend Dathuc Cong(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Hieu(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Tich(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Rutgon(Dathuc);
};
#endif // !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
Dathuc::Dathuc()
{
   dau=cuoi=NULL;
}

/*Dathuc::~Dathuc()
{
   TRONUT p=dau;
   while(dau!=NULL)
   {
      dau=dau->next ;
      delete p;
      p=dau;
   }
}*/

TRONUT Dathuc::TaoNut (float a,int b)
{
   TRONUT p= new kieuNUT;
   if(p==NULL)
   {
      cout<<"Het bo nho!!!";
      exit(1);
   }
   p->heso=a;
   p->mu=b;
   p->next =NULL;
   return p;
}


void Dathuc::themSau(TRONUT p)
{
   if(dau==NULL)
      dau=cuoi=p;
   else
   {
      cuoi->next =p;
      cuoi=p;
   }
}

void Dathuc::TaoDT ()
{
   cout<<"\nNhap bac cua da thuc :";
   cin>>m;
   for(int i=m;i>=0;i--)
   {
      cout<<"Nhap he so cua bac "<<i<<" :";
      cin>>hso;
      TRONUT p= TaoNut(hso,i);
      themSau(p);
   }
}

void Dathuc::duyetDT()
{
   TRONUT p=dau;
   if(p==NULL) cout<<"Da thuc khong ton tai!\n\tHay Nhan Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc!"<<endl;
   else
   {
      if(p->heso ==0)
         cout<<"";
      else
      {
         cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
         p=p->next ;
      }
      while(p!=NULL)
      {
         if(p->heso==0)
            cout<<"";
         else
         {
            if(p->mu ==0)
            {
               if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
               cout<<p->heso;
            }
            else
            {
               if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
               cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
            }
         }
         p=p->next ;
      }
   }
}

int Dathuc::spt()
{
   int n=0;
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      n++;
      p=p->next ;
   }
   return n;
}

int Dathuc::mumax ()
{

   int max=0;
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->mu >max)
         max=p->mu ;
      p=p->next;
   }
   return max;
}

float Dathuc::timmu(int a)
{
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->mu ==a) return p->heso;
      p=p->next ;
   }
   return 0;
}Dathuc Cong(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   TRONUT p1=B.dau ;
   TRONUT q;
   if(A.m >=B.m )
   {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((p->heso+B.timmu(p->mu )),p->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p=p->next ;
      }
   }
   else
   {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )+p1->heso ),p1->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p1=p1->next ;
      }
   }
   return C;
}

Dathuc Hieu(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   TRONUT p1=B.dau ;
   TRONUT q;
   if(A.m >=B.m )
   {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((p->heso-B.timmu(p->mu )),p->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p=p->next ;
      }
   }
   else
   {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )-p1->heso ),p1->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p1=p1->next ;
      }
   }
   return C;
}


Dathuc Rutgon(Dathuc A)
{
   Dathuc B;
   for(int i=A.mumax();i>=0;i--)
   {
      TRONUT p=A.dau ;
      float tmp=0;
      while(p!=NULL)
      {
         if(i==p->mu)
            tmp=p->heso +tmp;
         p=p->next ;
      }
      TRONUT q=B.TaoNut(tmp,i);
      B.themSau(q);
   }
   return B;
}

Dathuc Tich(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   while(p!=NULL)
   {
      TRONUT p1=B.dau ;
      while(p1!=NULL)
      {         
         TRONUT q=C.TaoNut(p->heso*p1->heso,p->mu +p1->mu );
         C.themSau(q);
         p1=p1->next ;
      }
      p=p->next ;
      
   }
   return C;
}
int textcolor ( int Color )
{
HANDLE h;
h = GetStdHandle ( STD_OUTPUT_HANDLE );
return SetConsoleTextAttribute ( h, Color );

int  main()
{
   
   
   
    char Key;
   textcolor(12);
    system("color 1A");
    cout<<"\n\n\n\n\n\n\n\n";
    cout<<"\t\t\t\tCHAO MUNG CAC BAN DEN VOI DEMO NIEN LUAN !";
    Sleep(1800);
    cout<<"\n";
    system("cls");
    system("color A");
    textcolor(10);

    textcolor(12);
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                ====NIEN LUAN 1====            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³  VIET CHUONG TRINH THUC HIEN CAC PHEP TOAN  ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³    TREN DA THUC BANG DANH SACH LIEN KET      ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                                              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    Sleep(1000);
    cout<<"\n";
    textcolor(13);
       Dathuc A,B,C;
 

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t *-*-*-*-*-*-*-*-* MENU CHUC NANG CHUONG TRINH *-*-*-*-*-*-*-*-*";

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc tu ban phim |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Thuc hien bang file text  |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Thoat khoi chuong trinh    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";
        textcolor(14);
        cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
   while(Key!='0')
   {
    cin>>Key;
      switch(Key)
   {
        case '1':           
     
    cout<<"\n\nTao Da thuc A :";
   A.TaoDT ();
   cout<<"===> Da thuc A vua tao la :";
   A.duyetDT();
   cout<<"\n\nTao Da thuc B :";
   B.TaoDT ();
   cout<<"===> Da thuc B vua tao la :";
   B.duyetDT ();
    cout<<"\n";
       cout<<"\n\t\t Ban Co The Chon Phim <3> De Thuc Hien Cac Phep Toan Tren 2 Da Thuc Vua Tao !";
        cout<<"\n\t\t                    Hoac Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc !                    ";
        cout<<"\n\t\t                              Ban Chon : ";
        break;
        case '3':
    cout<<"\n\t\t\t\t\t\t Ban Hay Chon Phim :";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t-----------------------------------";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t|-Phim <+>: Tinh tong hai da thuc.|";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t|-Phim <->: Tinh hieu hai da thuc.|";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t|-Phim <*>: Tinh tich hai da thuc.|";   
    cout<<"\n\t\t\t\t\t-----------------------------------";
    cout<<"\n";
    cout<<"\n\t\tMoi Ban Chon:";
    break;
              case '+':
                    cout<<"\nTong cua hai Da thuc  A va B la : ";
                    C=Cong(A,B);
                   C.duyetDT();
                   cout<<"\n";   
                    break;

              case '-':
                   
                   cout<<"\nHieu cua hai Da thuc A va B la : ";
                   C=Hieu(A,B);
                   C.duyetDT ();
                   cout<<"\n";
                    break;
              case '*':
                   cout<<"\nTich cua hai Da thuc A va B la : ";
                   C=Tich(A,B);
                   C=Rutgon(C);
                   C.duyetDT ();
                   cout<<"\n";
                    break;
              default: cout<<"Nhap sai! Moi Nhap Lai:";
    break;
         
          case '4':
                textcolor(10);
    cout<<"\n";
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TRUONG DAI HOC TAY DO            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TEN : HO THANH VU                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              LOP : DH TIN HOC 4              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              MSSV: 0951010083                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    cout<<"\t\t\t\t________-*-_(Cam On Vi Da Quan Tam !)_-*-________";
    cout<<"\n";
    break;
    case '0':
              cout<<"\n\t\t\t\t\tBan da chon thoat khoi chuong trinh!";
              cout<<"\n\t\t\t\t\t\tXin Cam On Va Hen Gap Lai!";
              break;
              case'b':
                       
                        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc tu ban phim |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Thuc hien bang file text  |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Thoat khoi chuong trinh    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
           
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";   
            cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
            break;
            case '2':
                cout<<"\n\t  Buoc 1: Hay tao 1 file Notepad trong o D:\n";
                cout<<"\n\t  Buoc 2: Nhap he so da thuc va phep toan voi noi dung sau:\n";
                cout<<"\n\t\t Vi du : Muon tinh (A = a1x^n + b1x^m + c1) + (B = a2x^n + b2x^m + c2)\n";
                cout<<"\n\t\t Thi nhap vao : a1 b1 c1 ";
                cout<<"\n\t\t              +        ";
                cout<<"\n\t\t                a2 b2 c2\n ";
                cout<<"\n\t  Buoc 3: Luu lai voi ten nhapdathuc.txt\n";
                cout<<"\n\t  Buoc 4: Bam phim <P> de in ket qua !\n";
               
                break;
            case 'p':
           
            cout<<"\n Ket qua da duoc luu ra trong thu muc D:/ketquadathuc.txt\n";
            break;
                   
    }
    }
    getch();
   return 0;
   
}
Thanks you nhieu luon nha ku !

thanhvukg1991

Posts : 40
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Admin on Fri Nov 11, 2011 7:55 pm

Xong rồi đó. In ra kết quả trong file ketqua.txt cho tất cả các phép toán. Hôm nào dẫn đi ăn kem hay uống cafe nhé Arrow

Code:

#if !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
#define AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_
#include<string.h>
#include<windows.h>
#include<iostream.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<fstream.h>
#include<conio.h>
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif
#include<fstream.h>
using namespace std;
typedef struct NUT
{
  float heso;
  int mu;
  struct NUT *next;
} kieuNUT;

typedef kieuNUT* TRONUT;
class Dathuc 
{
  private:
      int m;
      float hso; //mu va heso
      TRONUT dau;
      TRONUT cuoi;
      TRONUT TaoNut(float,int);
      void themSau(TRONUT);
  public:
      Dathuc();
      //virtual ~Dathuc();
        void TaoDT();
      void duyetDT();
      float timmu(int); //Tra ve he so nen tra ve kieu Float
      int spt();
      int mumax();
      friend Dathuc Cong(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Hieu(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Tich(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Rutgon(Dathuc);
};
#endif // !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
Dathuc::Dathuc()
{
  dau=cuoi=NULL;
}

/*Dathuc::~Dathuc()
{
  TRONUT p=dau;
  while(dau!=NULL)
  {
      dau=dau->next ;
      delete p;
      p=dau;
  }
}*/

TRONUT Dathuc::TaoNut (float a,int b)
{
  TRONUT p= new kieuNUT;
  if(p==NULL)
  {
      cout<<"Het bo nho!!!";
      exit(1);
  }
  p->heso=a;
  p->mu=b;
  p->next =NULL;
  return p;
}


void Dathuc::themSau(TRONUT p)
{
  if(dau==NULL)
      dau=cuoi=p;
  else
  {
      cuoi->next =p;
      cuoi=p;
  }
}

void Dathuc::TaoDT ()
{
  cout<<"\nNhap bac cua da thuc :";
  cin>>m;
  for(int i=m;i>=0;i--)
  {
      cout<<"Nhap he so cua bac "<<i<<" :";
      cin>>hso;
      TRONUT p= TaoNut(hso,i);
      themSau(p);
  }
}

void Dathuc::duyetDT()
{
  TRONUT p=dau;
    ofstream f1("ketqua.txt");
  if(p==NULL) cout<<"Da thuc khong ton tai!\n\tHay Nhan Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc!"<<endl;
  else
  {
      if(p->heso ==0)
        {cout<<"";
        f1<<"";}
      else
      {
        cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
        f1<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
        p=p->next ;
      }
      while(p!=NULL)
      {
        if(p->heso==0)
            {cout<<"";f1<<"";}
        else
        {
            if(p->mu ==0)
            {
              if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
              cout<<p->heso;
              f1<<"+";
              f1<<p->heso;
            }
            else
            {
              if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
              cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
              f1<<"+";
              f1<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
            }
        }
        p=p->next ;
      }
  }
    f1.close();
}

int Dathuc::spt()
{
  int n=0;
  TRONUT p=dau;
  while(p!=NULL)
  {
      n++;
      p=p->next ;
  }
  return n;
}

int Dathuc::mumax ()
{

  int max=0;
  TRONUT p=dau;
  while(p!=NULL)
  {
      if(p->mu >max)
        max=p->mu ;
      p=p->next;
  }
  return max;
}

float Dathuc::timmu(int a)
{
  TRONUT p=dau;
  while(p!=NULL)
  {
      if(p->mu ==a) return p->heso;
      p=p->next ;
  }
  return 0;
}Dathuc Cong(Dathuc A,Dathuc B)
{
  Dathuc C;
  TRONUT p=A.dau ;
  TRONUT p1=B.dau ;
  TRONUT q;
  if(A.m >=B.m )
  {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
              q=C.TaoNut((p->heso+B.timmu(p->mu )),p->mu );
              C.themSau (q);
            }
            else
            {
              q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
              C.themSau(q);
            }
        p=p->next ;
      }
  }
  else
  {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
              q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )+p1->heso ),p1->mu );
              C.themSau (q);
            }
            else
            {
              q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
              C.themSau(q);
            }
        p1=p1->next ;
      }
  }
  return C;
}

Dathuc Hieu(Dathuc A,Dathuc B)
{
  Dathuc C;
  TRONUT p=A.dau ;
  TRONUT p1=B.dau ;
  TRONUT q;
  if(A.m >=B.m )
  {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
              q=C.TaoNut((p->heso-B.timmu(p->mu )),p->mu );
              C.themSau (q);
            }
            else
            {
              q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
              C.themSau(q);
            }
        p=p->next ;
      }
  }
  else
  {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
              q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )-p1->heso ),p1->mu );
              C.themSau (q);
            }
            else
            {
              q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
              C.themSau(q);
            }
        p1=p1->next ;
      }
  }
  return C;
}


Dathuc Rutgon(Dathuc A)
{
  Dathuc B;
  for(int i=A.mumax();i>=0;i--)
  {
      TRONUT p=A.dau ;
      float tmp=0;
      while(p!=NULL)
      {
        if(i==p->mu)
            tmp=p->heso +tmp;
        p=p->next ;
      }
      TRONUT q=B.TaoNut(tmp,i);
      B.themSau(q);
  }
  return B;
}

Dathuc Tich(Dathuc A,Dathuc B)
{
  Dathuc C;
  TRONUT p=A.dau ;
  while(p!=NULL)
  {
      TRONUT p1=B.dau ;
      while(p1!=NULL)
      {       
        TRONUT q=C.TaoNut(p->heso*p1->heso,p->mu +p1->mu );
        C.themSau(q);
        p1=p1->next ;
      }
      p=p->next ;
     
  }
  return C;
}
int textcolor ( int Color )
{
HANDLE h;
h = GetStdHandle ( STD_OUTPUT_HANDLE );
return SetConsoleTextAttribute ( h, Color );

int  main()
{
   
   
   
    char Key;
  textcolor(12);
    system("color 1A");
    cout<<"\n\n\n\n\n\n\n\n";
    cout<<"\t\t\t\tCHAO MUNG CAC BAN DEN VOI DEMO NIEN LUAN !";
    Sleep(1800);
    cout<<"\n";
    system("cls");
    system("color A");
    textcolor(10);

    textcolor(12);
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                ====NIEN LUAN 1====            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³  VIET CHUONG TRINH THUC HIEN CAC PHEP TOAN  ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³    TREN DA THUC BANG DANH SACH LIEN KET      ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                                              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    Sleep(1000);
    cout<<"\n";
    textcolor(13);
      Dathuc A,B,C;
 

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t *-*-*-*-*-*-*-*-* MENU CHUC NANG CHUONG TRINH *-*-*-*-*-*-*-*-*";

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc tu ban phim |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Thuc hien bang file text  |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Thoat khoi chuong trinh    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";
        textcolor(14);
        cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
  while(Key!='0')
  {
    cin>>Key;
      switch(Key)
  {
        case '1':           
     
    cout<<"\n\nTao Da thuc A :";
  A.TaoDT ();
  cout<<"===> Da thuc A vua tao la :";
  A.duyetDT();
  cout<<"\n\nTao Da thuc B :";
  B.TaoDT ();
  cout<<"===> Da thuc B vua tao la :";
  B.duyetDT ();
    cout<<"\n";
      cout<<"\n\t\t Ban Co The Chon Phim <3> De Thuc Hien Cac Phep Toan Tren 2 Da Thuc Vua Tao !";
        cout<<"\n\t\t                    Hoac Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc !                    ";
        cout<<"\n\t\t                              Ban Chon : ";
        break;
        case '3':
    cout<<"\n\t\t\t\t\t\t Ban Hay Chon Phim :";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t-----------------------------------";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t|-Phim <+>: Tinh tong hai da thuc.|";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t|-Phim <->: Tinh hieu hai da thuc.|";
    cout<<"\n\t\t\t\t\t|-Phim <*>: Tinh tich hai da thuc.|";   
    cout<<"\n\t\t\t\t\t-----------------------------------";
    cout<<"\n";
    cout<<"\n\t\tMoi Ban Chon:";
    break;
              case '+':
                    cout<<"\nTong cua hai Da thuc  A va B la : ";
                    C=Cong(A,B);
                  C.duyetDT();
                 
                  cout<<"\n";   
                    break;

              case '-':
                   
                  cout<<"\nHieu cua hai Da thuc A va B la : ";
                  C=Hieu(A,B);
                  C.duyetDT ();
                  cout<<"\n";
                    break;
              case '*':
                  cout<<"\nTich cua hai Da thuc A va B la : ";
                  C=Tich(A,B);
                  C=Rutgon(C);
                  C.duyetDT ();
                  cout<<"\n";
                    break;
              default: cout<<"Nhap sai! Moi Nhap Lai:";
    break;
         
          case '4':
                textcolor(10);
    cout<<"\n";
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TRUONG DAI HOC TAY DO            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TEN : HO THANH VU                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              LOP : DH TIN HOC 4              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              MSSV: 0951010083                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    cout<<"\t\t\t\t________-*-_(Cam On Vi Da Quan Tam !)_-*-________";
    cout<<"\n";
    break;
    case '0':
              cout<<"\n\t\t\t\t\tBan da chon thoat khoi chuong trinh!";
              cout<<"\n\t\t\t\t\t\tXin Cam On Va Hen Gap Lai!";
              break;
              case'b':
                       
                        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc tu ban phim |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Thuc hien bang file text  |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Thoat khoi chuong trinh    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
           
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";   
            cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
            break;
            case '2':
                cout<<"\n\t  Buoc 1: Hay tao 1 file Notepad trong o D:\n";
                cout<<"\n\t  Buoc 2: Nhap he so da thuc va phep toan voi noi dung sau:\n";
                cout<<"\n\t\t Vi du : Muon tinh (A = a1x^n + b1x^m + c1) + (B = a2x^n + b2x^m + c2)\n";
                cout<<"\n\t\t Thi nhap vao : a1 b1 c1 ";
                cout<<"\n\t\t              +        ";
                cout<<"\n\t\t                a2 b2 c2\n ";
                cout<<"\n\t  Buoc 3: Luu lai voi ten nhapdathuc.txt\n";
                cout<<"\n\t  Buoc 4: Bam phim <P> de in ket qua !\n";
               
                break;
            case 'p':
           
            cout<<"\n Ket qua da duoc luu ra trong thu muc D:/ketquadathuc.txt\n";
            break;
                   
    }
    }
    getch();
  return 0;
 
}


Admin

Posts : 1013
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by shippou777 on Fri Nov 11, 2011 8:16 pm

Bác Vũ mai mua cafe cho tao luôn nha.
Không có tao sao có cái pic này mà bác Tâm vào đây giúp bác.

shippou777

Posts : 460
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Fri Nov 11, 2011 8:31 pm

hihi , tk 2 bác lun ! nhưng ma giúp cho trót thì đc ún cf sữa nà ! ông thầy kiu đọc đa thức từ file text sau đó in kết quả ra file text ! Cơ hội cà phê sữa đây !!

thanhvukg1991

Posts : 40
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Fri Nov 11, 2011 9:40 pm

Đây là yêu cầu thầy mới gửi mail cho tui ! coi qua là tui thấy pó tay rồi ! Bác nào típ giúp dùm ko ! Hậu tạ hậu hĩnh !huhuhu

thanhvukg1991

Posts : 40
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Fri Nov 11, 2011 9:45 pm

- Không nên áp đặt cách đặt tên tập tin text và đường dẫn lưu tạo tập tin. Ta có thể khắc phục như sau:
- Chọn chức năng 2, yêu cầu người dùng nhập đường dẫn tập tin chức đa thức.
- Người dùng nhập đường dẫn
- Chương trình kiểm tra xem tập tin có tồn tại hay không, nếu tồn tại thì tiếp tục, ngược lại báo lỗi
- Chương trình kiểm tra xem cấu trúc tập tin có đúng định dạng có 2 dòng không, nếu đúng thì tiếp tục, ngược lại báo lỗi
- Chương trình sẽ đọc nội dung và thực hiện phép toán, sau đó in kết quả ra màn hình
- Chương trình hỏi người dùng có muốn lưu kết quả giải ra file text hay không?
- Nếu có thì mời người dùng nhập tên tập tin muốn tạo ra
- Chương trình sẽ lưu kết quả vào trong tập tin mới với dạng như sau
Đa thức A (Phép toán) Đa thức B = Đa thức KQ
thanhvukg1991
thanhvukg1991

Posts : 40
Thanked : 1
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Minh Huy on Fri Nov 11, 2011 10:02 pm

Khổ quá đi... Idea
Minh Huy
Minh Huy

Posts : 104
Thanked : 12
Gia Nhập 27/08/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Admin on Sat Nov 12, 2011 10:04 am

thanhvukg1991 đã viết:- Không nên áp đặt cách đặt tên tập tin text và đường dẫn lưu tạo tập tin. Ta có thể khắc phục như sau:
- Chọn chức năng 2, yêu cầu người dùng nhập đường dẫn tập tin chức đa thức.
- Người dùng nhập đường dẫn
- Chương trình kiểm tra xem tập tin có tồn tại hay không, nếu tồn tại thì tiếp tục, ngược lại báo lỗi
- Chương trình kiểm tra xem cấu trúc tập tin có đúng định dạng có 2 dòng không, nếu đúng thì tiếp tục, ngược lại báo lỗi
- Chương trình sẽ đọc nội dung và thực hiện phép toán, sau đó in kết quả ra màn hình
- Chương trình hỏi người dùng có muốn lưu kết quả giải ra file text hay không?
- Nếu có thì mời người dùng nhập tên tập tin muốn tạo ra
- Chương trình sẽ lưu kết quả vào trong tập tin mới với dạng như sau
Đa thức A (Phép toán) Đa thức B = Đa thức KQ

Hic bác tham lam quá. Cách ghi ra file mình đã làm cho bác rồi. còn muốn lưu theo 1 đường dẫn hoặc đọc file theo đường dẫn mình cũng đã chỉ bác Cường rồi. Bác tham khảo lại đi hay 2 bác cùng hợp tác làm đi nha. Còn chuyện đọc file thì làm ngược lại với hàm Duyetcay của bác. Mà quan trọng là file chứa đa thức lưu những gì thì mới có thể viết ra code để đọc được không nói chơi chơi được!
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by shippou777 on Sat Nov 12, 2011 10:11 am

Admin đã viết:
Hic bác tham lam quá. Cách ghi ra file mình đã làm cho bác rồi. còn muốn lưu theo 1 đường dẫn hoặc đọc file theo đường dẫn mình cũng đã chỉ bác Cường rồi. Bác tham khảo lại đi hay 2 bác cùng hợp tác làm đi nha. Còn chuyện đọc file thì làm ngược lại với hàm Duyetcay của bác. Mà quan trọng là file chứa đa thức lưu những gì thì mới có thể viết ra code để đọc được không nói chơi chơi được!

Bác Tâm chê ly cafe sửa ít quá đó mà.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Admin on Sat Nov 12, 2011 10:14 am

Ặc sao lại nói tui như vậy elephant , đang bận tùm lum mà, bài tôi còn vẻ đồ thị chưa có xong nữa nè. Nói tui vậy đó giận Cường luôn Neutral
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by shippou777 on Sat Nov 12, 2011 10:37 am

AD mà mem hỏi không giúp đỡ còn giận nay giận nọ
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Admin on Sat Nov 12, 2011 8:14 pm

+ Đây là cách để anh em lưu file theo 1 đường dẫn tự chọn. Không phải lưu ngay trong ổ D hoặc C mà nó lưu vào 1 thư mục tuỳ ý. Với điều kiện là thư mục đó đã được tạo sẵn!

+ VD: Tôi tạo 1 thư 1 sẳn trong ổ D với tên thư mục là Test. Có đường dẫn là
Code:
D:\Test\
+ Tôi muốn lưu file với tên Myfile.txt vào thư mục Test trong ổ D thì dùng đoạn code sau:
Code:

#include<fstream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a=9,b;
 
  //C2:
    ofstream f1("D:\\Test\\MyFile.txt"); //doc file thi thay ofstream thanh ifstream và f1<<a thanh f1>>b
    f1<<"Hello\n";
    f1<<"Lap trinh C thi de dang\n";
    f1.close();
return 0;
}

+ Hình minh hoạ:


Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by thanhvukg1991 on Sun Nov 13, 2011 2:39 pm

file chua da thuc noi dung nhu sau :
vi du : F(x) = 3x^2 + 4x + 1
D(x)= 5x^3 + 6x^2 + 3x + 7
thuc hien phep cong !
Ghi noi dung trong file input nhu sau :
(3,2) (4,1) (1,0)
+
(5,3) (6,2) (3,1) (7,0)
File output se la :
(3x^2 + 4x + 1) + (5x^3 + 6x^2 + 3x + 7) = da thuc KQ !
Minh biet bac ban nhưng cái này quá khả năng của mình rồi ! bác làm hộ được thì củm ơn ! Tks !
thanhvukg1991
thanhvukg1991

Posts : 40
Thanked : 1
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Help] Ai chỉ mình cách nhập đường dẫn để in file bằng lt hdt.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết