Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

bucboi Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by thanhvukg1991 on Wed Nov 09, 2011 2:56 pm

Ai biết code đọc và ghi ra file text.txt ko? trong C++ ak
Code tui làm xong roi , còn phần đó ko ah . Bà con tham khảo và góp ý nha! Ai biet thì giúp dùm luôn cám ơn nhiều nhiều Very Happy Smile
CODE :
Code:

#if !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
#define AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_
#include<string.h>
#include<windows.h>
#include<iostream.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif
#include<fstream.h>
typedef struct NUT
{
   float heso;
   int mu;
   struct NUT *next;
} kieuNUT;

typedef kieuNUT* TRONUT;
class Dathuc 
{
   private:
      int m;
      float hso; //mu va heso
      TRONUT dau;
      TRONUT cuoi;
      TRONUT TaoNut(float,int);
      void themSau(TRONUT);
   public:
      Dathuc();
      //virtual ~Dathuc();
      void TaoDT();
      void duyetDT();
      float timmu(int); //Tra ve he so nen tra ve kieu Float
      int spt();
      int mumax();
      friend Dathuc Cong(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Hieu(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Tich(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Rutgon(Dathuc);
};
#endif // !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
Dathuc::Dathuc()
{
   dau=cuoi=NULL;
}

/*Dathuc::~Dathuc()
{
   TRONUT p=dau;
   while(dau!=NULL)
   {
      dau=dau->next ;
      delete p;
      p=dau;
   }
}*/

TRONUT Dathuc::TaoNut (float a,int b)
{
   TRONUT p= new kieuNUT;
   if(p==NULL)
   {
      cout<<"Het bo nho!!!";
      exit(1);
   }
   p->heso=a;
   p->mu=b;
   p->next =NULL;
   return p;
}


void Dathuc::themSau(TRONUT p)
{
   if(dau==NULL)
      dau=cuoi=p;
   else
   {
      cuoi->next =p;
      cuoi=p;
   }
}

void Dathuc::TaoDT ()
{
   cout<<"\nNhap bac cua da thuc :";
   cin>>m;
   for(int i=m;i>=0;i--)
   {
      cout<<"Nhap he so cua bac "<<i<<" :";
      cin>>hso;
      TRONUT p= TaoNut(hso,i);
      themSau(p);
   }
}

void Dathuc::duyetDT()
{
   TRONUT p=dau;
   if(p==NULL) cout<<"Da thuc khong ton tai!\n\tHay Nhan Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc!"<<endl;
   else
   {
      if(p->heso ==0)
         cout<<"";
      else
      {
         cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
         p=p->next ;
      }
      while(p!=NULL)
      {
         if(p->heso==0)
            cout<<"";
         else
         {
            if(p->mu ==0)
            {
               if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
               cout<<p->heso;
            }
            else
            {
               if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
               cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
            }
         }
         p=p->next ;
      }
   }
}

int Dathuc::spt()
{
   int n=0;
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      n++;
      p=p->next ;
   }
   return n;
}

int Dathuc::mumax ()
{

   int max=0;
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->mu >max)
         max=p->mu ;
      p=p->next;
   }
   return max;
}

float Dathuc::timmu(int a)
{
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->mu ==a) return p->heso;
      p=p->next ;
   }
   return 0;
}Dathuc Cong(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   TRONUT p1=B.dau ;
   TRONUT q;
   if(A.m >=B.m )
   {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((p->heso+B.timmu(p->mu )),p->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p=p->next ;
      }
   }
   else
   {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )+p1->heso ),p1->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p1=p1->next ;
      }
   }
   return C;
}

Dathuc Hieu(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   TRONUT p1=B.dau ;
   TRONUT q;
   if(A.m >=B.m )
   {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((p->heso-B.timmu(p->mu )),p->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p=p->next ;
      }
   }
   else
   {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )-p1->heso ),p1->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p1=p1->next ;
      }
   }
   return C;
}


Dathuc Rutgon(Dathuc A)
{
   Dathuc B;
   for(int i=A.mumax();i>=0;i--)
   {
      TRONUT p=A.dau ;
      float tmp=0;
      while(p!=NULL)
      {
         if(i==p->mu)
            tmp=p->heso +tmp;
         p=p->next ;
      }
      TRONUT q=B.TaoNut(tmp,i);
      B.themSau(q);
   }
   return B;
}

Dathuc Tich(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   while(p!=NULL)
   {
      TRONUT p1=B.dau ;
      while(p1!=NULL)
      {         
         TRONUT q=C.TaoNut(p->heso*p1->heso,p->mu +p1->mu );
         C.themSau(q);
         p1=p1->next ;
      }
      p=p->next ;
      
   }
   return C;
}
int textcolor ( int Color )
{
HANDLE h;
h = GetStdHandle ( STD_OUTPUT_HANDLE );
return SetConsoleTextAttribute ( h, Color );
}

int  main()
{
    char Key;
   textcolor(12);
    system("color 1A");
    cout<<"\n\n\n\n\n\n\n\n";
    cout<<"\t\t\t\tCHAO MUNG CAC BAN DEN VOI DEMO NIEN LUAN !";
    Sleep(1800);
    cout<<"\n";
    system("cls");
    system("color A");
    textcolor(10);

    textcolor(12);
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                ====NIEN LUAN 1====            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³  VIET CHUONG TRINH THUC HIEN CAC PHEP TOAN  ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³    TREN DA THUC BANG DANH SACH LIEN KET      ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                                              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    Sleep(1000);
    cout<<"\n";
    textcolor(13);
       Dathuc A,B,C;
 

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t *-*-*-*-*-*-*-*-* MENU CHUC NANG CHUONG TRINH *-*-*-*-*-*-*-*-*";

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc            |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Huong dan su dung          |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Ket Thuc va THOAT    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";
        textcolor(14);
        cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
   while(Key!='0')
   {
    cin>>Key;
      switch(Key)
   {
        case '1':           
     
    cout<<"\n\nTao Da thuc A :";
   A.TaoDT ();
   cout<<"===> Da thuc A vua tao la :";
   A.duyetDT();
   cout<<"\n\nTao Da thuc B :";
   B.TaoDT ();
   cout<<"===> Da thuc B vua tao la :";
   B.duyetDT ();
    cout<<"\n";
       cout<<"\n\t\t Ban Co The Chon Phim <2> De Thuc Hien Cac Phep Toan Tren 2 Da Thuc Vua Tao !";
        cout<<"\n\t\t                    Hoac Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc !                    ";
        cout<<"\n\t\t                              Ban Chon : ";
        break;
        case '2':
    cout<<"\n\t Ban Hay Chon Phim :";
    cout<<"\n-----------------------------------";
    cout<<"\n|-Phim <+>: Tinh tong hai da thuc.|";
    cout<<"\n|-Phim <->: Tinh hieu hai da thuc.|";
    cout<<"\n|-Phim <*>: Tinh tich hai da thuc.|";   
    cout<<"\n-----------------------------------";
    cout<<"\n";
    cout<<"\nMoi Ban Chon:";
    break;
                case '+':
                    cout<<"\nTong cua hai Da thuc  A va B la : ";
                    C=Cong(A,B);
                   C.duyetDT();
                   cout<<"\n";
                    break;
              case '-':
                   
                   cout<<"\nHieu cua hai Da thuc A va B la : ";
                   C=Hieu(A,B);
                   C.duyetDT ();
                   cout<<"\n";
                    break;
              case '*':
                   cout<<"\nTich cua hai Da thuc A va B la : ";
                   C=Tich(A,B);
                   C=Rutgon(C);
                   C.duyetDT ();
                   cout<<"\n";
                    break;
              default: cout<<"Nhap sai! Moi Nhap Lai:";
    break;
         
          case '4':
                textcolor(10);
    cout<<"\n";
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TRUONG DAI HOC TAY DO            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TEN : HO THANH VU                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              LOP : DH TIN HOC 4              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              MSSV: 0951010083                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    cout<<"\t\t\t\t________-*-_(Cam On Vi Da Quan Tam !)_-*-________";
    cout<<"\n";
    break;
    case '0':
              cout<<"\n\tBan da chon thoat khoi chuong trinh!";
              cout<<"\n\t\tXin Cam On Va Hen Gap Lai!";
              break;
              case'B':
                        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc            |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Huong dan su dung          |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Ket Thuc va THOAT    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
           
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";   
            cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
            break;         
    }
    }
    getch();
   return 0;
   
}
Được sửa bởi Admin ngày Wed Nov 09, 2011 10:04 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Đã fix lỗi)
avatar
thanhvukg1991

Posts : 40
Thanked : 1
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by Admin on Wed Nov 09, 2011 10:11 pm

+ Hiện có 2 người hỏi về cách ghi dữ liệu ra 1 file định dạng bất kỳ tự đặt chứ không nhất thiết là .txt và đọc dữ liệu từ file vào.

+ Các bạn tham khảo chung nha:


- Dùng thư viện

Code:
#include<fstream.h>

- Dùng lệnh này để ghi dữ liệu từ biến kiểu A ra tập tin Myfile.txt

Code:
 ofstream f1("MyFile.txt");
    f1<<A; // dua du lieu trong A vao file
    f1.close();

- Lệnh close dùng để đóng và lưu file.
- Để đọc từ file Myfile.txt ra thì cần khai báo 1 biến B có cùng dữ liệu với biến A. Rồi dùng lệnh

Code:
 fstream f2("MyFile.txt");     
    f2>>B; 
    f2.close();


Chúc anh em làm bài thật tốt, điểm thật cao goodluck!
avatar
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by thanhvukg1991 on Thu Nov 10, 2011 12:45 am

thanks you nha ku! nhưng mà phần :
ofstream f1("MyFile.txt");
f1< f1.close();
là đưa vô phần int main hay sao ?
rồi cách đọc dữ liệu từ file text để thực hiện phép toán nữa ! giúp dùm lun i!
avatar
thanhvukg1991

Posts : 40
Thanked : 1
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by Admin on Thu Nov 10, 2011 10:47 pm

thanhvukg1991 đã viết:thanks you nha ku! nhưng mà phần :
ofstream f1("MyFile.txt");
f1< f1.close();
là đưa vô phần int main hay sao ?
rồi cách đọc dữ liệu từ file text để thực hiện phép toán nữa ! giúp dùm lun i!


+ P1:
Code:

ofstream f1("MyFile.txt");
    f1<<A; // dua du lieu trong A vao file
    f1.close();
Phần này Vũ muốn cho vào đâu cũng được, làm sao tùy ý miễn nó có dữ liệu để ghi ra file.txt là ok rồi. Có thể làm riêng 1 hàm để chuyên về đọc file và ghi ra file.

+ P2: Quan trong là file của Vũ lưu những thông tin gì? mới bik cách để mà đọc.
avatar
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết