Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Go down

bucboi Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by thanhvukg1991 on Wed Nov 09, 2011 2:56 pm

Ai biết code đọc và ghi ra file text.txt ko? trong C++ ak
Code tui làm xong roi , còn phần đó ko ah . Bà con tham khảo và góp ý nha! Ai biet thì giúp dùm luôn cám ơn nhiều nhiều Very Happy Smile
CODE :
Code:

#if !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
#define AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_
#include<string.h>
#include<windows.h>
#include<iostream.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif
#include<fstream.h>
typedef struct NUT
{
   float heso;
   int mu;
   struct NUT *next;
} kieuNUT;

typedef kieuNUT* TRONUT;
class Dathuc 
{
   private:
      int m;
      float hso; //mu va heso
      TRONUT dau;
      TRONUT cuoi;
      TRONUT TaoNut(float,int);
      void themSau(TRONUT);
   public:
      Dathuc();
      //virtual ~Dathuc();
      void TaoDT();
      void duyetDT();
      float timmu(int); //Tra ve he so nen tra ve kieu Float
      int spt();
      int mumax();
      friend Dathuc Cong(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Hieu(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Tich(Dathuc,Dathuc);
      friend Dathuc Rutgon(Dathuc);
};
#endif // !defined(AFX_DATHUC_H__B6E174D2_1238_4206_BD2C_992BE2E3C9BC__INCLUDED_)
Dathuc::Dathuc()
{
   dau=cuoi=NULL;
}

/*Dathuc::~Dathuc()
{
   TRONUT p=dau;
   while(dau!=NULL)
   {
      dau=dau->next ;
      delete p;
      p=dau;
   }
}*/

TRONUT Dathuc::TaoNut (float a,int b)
{
   TRONUT p= new kieuNUT;
   if(p==NULL)
   {
      cout<<"Het bo nho!!!";
      exit(1);
   }
   p->heso=a;
   p->mu=b;
   p->next =NULL;
   return p;
}


void Dathuc::themSau(TRONUT p)
{
   if(dau==NULL)
      dau=cuoi=p;
   else
   {
      cuoi->next =p;
      cuoi=p;
   }
}

void Dathuc::TaoDT ()
{
   cout<<"\nNhap bac cua da thuc :";
   cin>>m;
   for(int i=m;i>=0;i--)
   {
      cout<<"Nhap he so cua bac "<<i<<" :";
      cin>>hso;
      TRONUT p= TaoNut(hso,i);
      themSau(p);
   }
}

void Dathuc::duyetDT()
{
   TRONUT p=dau;
   if(p==NULL) cout<<"Da thuc khong ton tai!\n\tHay Nhan Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc!"<<endl;
   else
   {
      if(p->heso ==0)
         cout<<"";
      else
      {
         cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
         p=p->next ;
      }
      while(p!=NULL)
      {
         if(p->heso==0)
            cout<<"";
         else
         {
            if(p->mu ==0)
            {
               if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
               cout<<p->heso;
            }
            else
            {
               if(p->heso >0)
                  cout<<"+";
               cout<<p->heso<<"x^"<<p->mu<<" ";
            }
         }
         p=p->next ;
      }
   }
}

int Dathuc::spt()
{
   int n=0;
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      n++;
      p=p->next ;
   }
   return n;
}

int Dathuc::mumax ()
{

   int max=0;
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->mu >max)
         max=p->mu ;
      p=p->next;
   }
   return max;
}

float Dathuc::timmu(int a)
{
   TRONUT p=dau;
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->mu ==a) return p->heso;
      p=p->next ;
   }
   return 0;
}Dathuc Cong(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   TRONUT p1=B.dau ;
   TRONUT q;
   if(A.m >=B.m )
   {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((p->heso+B.timmu(p->mu )),p->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p=p->next ;
      }
   }
   else
   {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )+p1->heso ),p1->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p1=p1->next ;
      }
   }
   return C;
}

Dathuc Hieu(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   TRONUT p1=B.dau ;
   TRONUT q;
   if(A.m >=B.m )
   {
      while(p!=NULL)
      {
            if(B.timmu(p->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((p->heso-B.timmu(p->mu )),p->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p->heso,p->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p=p->next ;
      }
   }
   else
   {
      while(p1!=NULL)
      {
            if(A.timmu(p1->mu ))
            {
               q=C.TaoNut((A.timmu(p1->mu )-p1->heso ),p1->mu );
               C.themSau (q);
            }
            else
            {
               q=C.TaoNut(p1->heso,p1->mu );
               C.themSau(q);
            }
         p1=p1->next ;
      }
   }
   return C;
}


Dathuc Rutgon(Dathuc A)
{
   Dathuc B;
   for(int i=A.mumax();i>=0;i--)
   {
      TRONUT p=A.dau ;
      float tmp=0;
      while(p!=NULL)
      {
         if(i==p->mu)
            tmp=p->heso +tmp;
         p=p->next ;
      }
      TRONUT q=B.TaoNut(tmp,i);
      B.themSau(q);
   }
   return B;
}

Dathuc Tich(Dathuc A,Dathuc B)
{
   Dathuc C;
   TRONUT p=A.dau ;
   while(p!=NULL)
   {
      TRONUT p1=B.dau ;
      while(p1!=NULL)
      {         
         TRONUT q=C.TaoNut(p->heso*p1->heso,p->mu +p1->mu );
         C.themSau(q);
         p1=p1->next ;
      }
      p=p->next ;
      
   }
   return C;
}
int textcolor ( int Color )
{
HANDLE h;
h = GetStdHandle ( STD_OUTPUT_HANDLE );
return SetConsoleTextAttribute ( h, Color );
}

int  main()
{
    char Key;
   textcolor(12);
    system("color 1A");
    cout<<"\n\n\n\n\n\n\n\n";
    cout<<"\t\t\t\tCHAO MUNG CAC BAN DEN VOI DEMO NIEN LUAN !";
    Sleep(1800);
    cout<<"\n";
    system("cls");
    system("color A");
    textcolor(10);

    textcolor(12);
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                ====NIEN LUAN 1====            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³  VIET CHUONG TRINH THUC HIEN CAC PHEP TOAN  ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³    TREN DA THUC BANG DANH SACH LIEN KET      ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³                                              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    Sleep(1000);
    cout<<"\n";
    textcolor(13);
       Dathuc A,B,C;
 

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t *-*-*-*-*-*-*-*-* MENU CHUC NANG CHUONG TRINH *-*-*-*-*-*-*-*-*";

        cout<<"\n";

        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc            |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Huong dan su dung          |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Ket Thuc va THOAT    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";
        textcolor(14);
        cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
   while(Key!='0')
   {
    cin>>Key;
      switch(Key)
   {
        case '1':           
     
    cout<<"\n\nTao Da thuc A :";
   A.TaoDT ();
   cout<<"===> Da thuc A vua tao la :";
   A.duyetDT();
   cout<<"\n\nTao Da thuc B :";
   B.TaoDT ();
   cout<<"===> Da thuc B vua tao la :";
   B.duyetDT ();
    cout<<"\n";
       cout<<"\n\t\t Ban Co The Chon Phim <2> De Thuc Hien Cac Phep Toan Tren 2 Da Thuc Vua Tao !";
        cout<<"\n\t\t                    Hoac Phim <1> De Nhap Lai Da Thuc !                    ";
        cout<<"\n\t\t                              Ban Chon : ";
        break;
        case '2':
    cout<<"\n\t Ban Hay Chon Phim :";
    cout<<"\n-----------------------------------";
    cout<<"\n|-Phim <+>: Tinh tong hai da thuc.|";
    cout<<"\n|-Phim <->: Tinh hieu hai da thuc.|";
    cout<<"\n|-Phim <*>: Tinh tich hai da thuc.|";   
    cout<<"\n-----------------------------------";
    cout<<"\n";
    cout<<"\nMoi Ban Chon:";
    break;
                case '+':
                    cout<<"\nTong cua hai Da thuc  A va B la : ";
                    C=Cong(A,B);
                   C.duyetDT();
                   cout<<"\n";
                    break;
              case '-':
                   
                   cout<<"\nHieu cua hai Da thuc A va B la : ";
                   C=Hieu(A,B);
                   C.duyetDT ();
                   cout<<"\n";
                    break;
              case '*':
                   cout<<"\nTich cua hai Da thuc A va B la : ";
                   C=Tich(A,B);
                   C=Rutgon(C);
                   C.duyetDT ();
                   cout<<"\n";
                    break;
              default: cout<<"Nhap sai! Moi Nhap Lai:";
    break;
         
          case '4':
                textcolor(10);
    cout<<"\n";
    cout<<"\t\t\t\tÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TRUONG DAI HOC TAY DO            ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              TEN : HO THANH VU                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              LOP : DH TIN HOC 4              ³\n";
    cout<<"\t\t\t\t³              MSSV: 0951010083                ³\n";
    cout<<"\t\t\t\tÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n";
    cout<<"\t\t\t\t________-*-_(Cam On Vi Da Quan Tam !)_-*-________";
    cout<<"\n";
    break;
    case '0':
              cout<<"\n\tBan da chon thoat khoi chuong trinh!";
              cout<<"\n\t\tXin Cam On Va Hen Gap Lai!";
              break;
              case'B':
                        cout<<"\n\t\t\t  *_____Moi Ban Chon Cac Phim De Thuc Hien Chuong Trinh_____*";

        cout<<"\n\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <1>.Nhap 2 da thuc            |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <2>.Cac phep toan tren da thuc |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <3>.Huong dan su dung          |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <4>.Tac gia thuc hien          |";
       
        cout<<"\n\t\t\t\t\t | <0>.Ket Thuc va THOAT    |";

        cout<<"\n\t\t\t\t\t  --------------------------------";
           
        cout<<"\n\t\t\t\t\t <B>.Tro Ve menu chinh";   
            cout<<"\n\n\n\n MOI BAN CHON PHIM CHUC NANG: ";
            break;         
    }
    }
    getch();
   return 0;
   
}
Được sửa bởi Admin ngày Wed Nov 09, 2011 10:04 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Đã fix lỗi)
thanhvukg1991
thanhvukg1991

Posts : 40
Thanked : 1
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by Admin on Wed Nov 09, 2011 10:11 pm

+ Hiện có 2 người hỏi về cách ghi dữ liệu ra 1 file định dạng bất kỳ tự đặt chứ không nhất thiết là .txt và đọc dữ liệu từ file vào.

+ Các bạn tham khảo chung nha:


- Dùng thư viện

Code:
#include<fstream.h>

- Dùng lệnh này để ghi dữ liệu từ biến kiểu A ra tập tin Myfile.txt

Code:
 ofstream f1("MyFile.txt");
    f1<<A; // dua du lieu trong A vao file
    f1.close();

- Lệnh close dùng để đóng và lưu file.
- Để đọc từ file Myfile.txt ra thì cần khai báo 1 biến B có cùng dữ liệu với biến A. Rồi dùng lệnh

Code:
 fstream f2("MyFile.txt");     
    f2>>B; 
    f2.close();


Chúc anh em làm bài thật tốt, điểm thật cao goodluck!
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by thanhvukg1991 on Thu Nov 10, 2011 12:45 am

thanks you nha ku! nhưng mà phần :
ofstream f1("MyFile.txt");
f1< f1.close();
là đưa vô phần int main hay sao ?
rồi cách đọc dữ liệu từ file text để thực hiện phép toán nữa ! giúp dùm lun i!
thanhvukg1991
thanhvukg1991

Posts : 40
Thanked : 1
Gia Nhập 21/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by Admin on Thu Nov 10, 2011 10:47 pm

thanhvukg1991 đã viết:thanks you nha ku! nhưng mà phần :
ofstream f1("MyFile.txt");
f1< f1.close();
là đưa vô phần int main hay sao ?
rồi cách đọc dữ liệu từ file text để thực hiện phép toán nữa ! giúp dùm lun i!


+ P1:
Code:

ofstream f1("MyFile.txt");
    f1<<A; // dua du lieu trong A vao file
    f1.close();
Phần này Vũ muốn cho vào đâu cũng được, làm sao tùy ý miễn nó có dữ liệu để ghi ra file.txt là ok rồi. Có thể làm riêng 1 hàm để chuyên về đọc file và ghi ra file.

+ P2: Quan trong là file của Vũ lưu những thông tin gì? mới bik cách để mà đọc.
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

bucboi Re: Help ME! Sắp xong niên luận ma con 1 phần làm hoài ko đc nà huhu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết