7 bài tập về java Have Full

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

default 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by Admin on Sat Sep 15, 2012 8:23 pm

Bài 1 : Viết chương trình hiển thị ra màn hình câu : " Hello Java"
Code:

public class Lesson1 {
   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      System.out.println("Hello Java!");

   }
}

Bài 2 : Viết chương trình nhập vào 1 chuỗi ký tự. Đổi thành chữ Hoa và in ra màn hình.
Code:
import java.util.Scanner;
public class Lesson2 {

   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Nhập vào 1 chuỗi ký tự>>");
      String s = input.nextLine();
      System.out.println("In hoa là: "+ s.toUpperCase());

   }

}
Bài 3 : Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. Kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên
tố hay không và thông báo ra màn hình.
Code:
import java.util.Scanner;
public class Lesson3 {

   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Nhập vào số nguyên>>");
      int n = input.nextInt();
      boolean a = true;
      if ((n==1) ||(n==0)) a = false;
      for(int i =2; i<n; i++)
      {
         if(n%i ==0) a = false;
      }
      if(a==true) System.out.println(n + " là số nguyên tố");
      else System.out.println(n + " không là số nguyên tố");
   }

}
Bài 4 : Viết chương trình tính tổng của dãy số từ 1 đến n (Với n được nhập từ bàn phím).
Code:
import java.util.Scanner;
public class Lesson4 {

   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Nhập vào số nguyên n:= ");
      int n = input.nextInt();
      int s =0;
      for(int i =1; i<=n; i++)
      {
         s=s+i;
      }
      System.out.println("Tổng từ 1 đến " +n + " là: "+s);
   }

}
Bài 5 : Nhập vào 1 dãy số thực, tính tổng của các số dương trong dãy đó.
Cách 1:

Code:
import java.util.Scanner;
public class Lesson5 {

   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Nhập vào 1 dãy số thực gồm n số");
      System.out.print("n:= ");
      int n = input.nextInt();
      float a[] = new float[100];
      float s =0;
      for(int i =0; i<n; i++)
      {
         System.out.print("a["+ (i+1) +"]:= ");
         a[i] = input.nextFloat();
         if(a[i]>0) s=s+a[i];
      }
      System.out.println("Tổng số thực dương là: "+s);
   }

}
Cách 2:
Code:
import java.util.Scanner;
public class Lesson5v2 {

   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Chương trình tính tổng dãy số thực dương nhập từ bàn phím");
      System.out.println("Lưu ý nhập 0 để dừng!");
      float s =0;
      float n =0;
      do
      {
         System.out.print("Nhập số: ");
         n = input.nextFloat();
         if(n>0) s = s+n;
      }while(n!=0);
      System.out.println("Tổng số thực dương là: "+s);
   }

}

Bài 6 : Đọc 1 file text và hiển thị ra màn hình nội dung file đó.
Cách 1:
Code:
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;


public class Lesson6 {

   /**
    * @param args
    * @throws IOException
    */
   public static void main(String[] args) throws IOException {
      // TODO Auto-generated method stub
      try {
         FileInputStream fin = new FileInputStream("D:/input.txt");
         Scanner input = new Scanner(fin);
         while(input.hasNext())
         {
            String s = input.nextLine();
            System.out.println(s);
         }
         input.close();
         fin.close();
      } catch (FileNotFoundException e) {
         // TODO Auto-generated catch block
         System.out.println("Không tìm thấy file dữ liệu!");
      }
   }
}
Cách 2:
Code:
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
public class Lesson6v2 {

   /**
    * @param args
    * @throws IOException
    */
   public static void main(String[] args) throws IOException {
      Scanner input1 = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Nhập đường dẫn pacth: ");
      String s = input1.nextLine();
      try {
         FileInputStream fin = new FileInputStream(s);
         Scanner input = new Scanner(fin);
         while(input.hasNext())
         {
            String s2 = input.nextLine();
            System.out.println(s2);
         }
         input.close();
         fin.close();
      } catch (FileNotFoundException e) {
         // TODO Auto-generated catch block
         System.out.println("Không tìm thấy file dữ liệu!");
      }
      // TODO Auto-generated method stub

   }

}
Bài 7 : Viết chương trình tạo ra 3 thread chạy song song với mục đích là in ra dãy số từ 1
đến 100. Quan sát kết quả và nhận xét.
Code:

public class Lesson7  extends Thread{

   String name;
   public Lesson7(String ten)
   {
      name = ten;
      System.out.println("Thread " + name + " được khởi tạo!");
   }
   public void run()
   {
      for(int i =1; i<=100; i++)
      {
         System.out.println(name + "---" + i);
      }
   }
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Lesson7 t1 = new Lesson7("Thread1");
      Lesson7 t2 = new Lesson7("Thread2");
      Lesson7 t3 = new Lesson7("Thread3");
      t1.start(); t2.start(); t3.start();
      System.out.println("Độ ưu tiên của luồng Thread");
      System.out.println("Ưu tiên của Thread1: " + t1.getPriority());
      System.out.println("Ưu tiên của Thread2: " + t2.getPriority());
      System.out.println("Ưu tiên của Thread3: " + t3.getPriority());
      //System.out.println("Đặt độ ưu tiên của Thread");
      //t1.setPriority(Lesson7.NORM_PRIORITY);
      //t2.setPriority(Lesson7.MIN_PRIORITY);
      //t3.setPriority(Lesson7.MAX_PRIORITY);
      //t1.start(); t2.start(); t3.start();

   }

}

Chúc anh em làm bài tốt
avatar
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by shippou777 on Sat Sep 15, 2012 8:46 pm

Thank phát.
Bác admin có bài gì ống ống thầy làm hồi sáng post lên nha (bài phương trình bậc 1).

shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by Admin on Sat Sep 15, 2012 9:40 pm

Không, có bài tự làm nhưng không chạy, bài của Thầy Trọng giữ rồi chưa thấy Post. Nếu muôn xem bài tôi thì nó đây. Đã fix lỗi
Class Server:
Code:
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;


public class Server extends Thread{

   /**
    * @param args
    */
   int a,b;
   int kq;
   float x;
   PipedInputStream inputS;
   PipedOutputStream outputS;
   Scanner input;
   PrintWriter write;
   Server()
   {}
   Server(PipedInputStream Sinput, PipedOutputStream Soutput)
   {
      this.inputS = Sinput;
      this.outputS = Soutput;
      System.out.println("Server được khởi động... ");
   }
   public void send()
   {
      write = new PrintWriter(this.outputS);
      write.println(kq+" "+x);
      write.flush();      
   }
   public void recived()
   {
      input = new Scanner(inputS);
      a = input.nextInt();
      b = input.nextInt();
      
   }
   public void prosing()
   {
      if (a==0)
      {
         if (b==0) { kq = -1; x=0; }
         else { kq = 0; x=0; }
      }
      else { kq = 1; x = -b/a; }
   }
   public void run()
   {
      
      while(true)
      {
         recived();
         prosing();
         send();
      }
   }

}

Class Client
Code:


import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;


public class Client extends Thread{
   int a,b;
   int kq;
   float x;
   PipedInputStream inputC;
   PipedOutputStream outputC;
   Scanner input;
   PrintWriter write;
   /**
    * @param args
    */
   public Client()
   {}
   public Client(PipedInputStream Cinput, PipedOutputStream Coutput)
   {
      this.inputC = Cinput;
      this.outputC = Coutput;
      System.out.println("Client được khởi động... ");

   }
   public void inputab()
   {
      input = new Scanner(System.in);
      write = new PrintWriter(System.out);
      write.println("Chương trình giải phương trình bậc nhất!");
      write.print("a:= ");
      write.flush();
      a = input.nextInt();
      write.print("b:= ");
      write.flush();
      b = input.nextInt();
   }
   public void send()
   {
      write = new PrintWriter(this.outputC);
      write.println(a+" "+b);
      write.flush();
   }
   public void look()
   {
      if(kq==-1) System.out.println("Phương trình vô nghiệm");
      if(kq==0) System.out.println("Phương trình có vô số nghiệm!");
      if(kq==1) System.out.println("Phương có nghiệm x:= "+x);
   }
   public void recived()
   {
      input = new Scanner(inputC);
      kq = input.nextInt();
      x = input.nextFloat();
   }
   public void run()
   {

      while(true)
       {
          inputab();
          send();
          recived();
          look();
       }
      
   }
}
Class Main
Code:
import java.io.IOException;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;


public class Main {

   /**
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      PipedInputStream inputS = new PipedInputStream();
      PipedOutputStream outputS = new PipedOutputStream();
      PipedInputStream inputC =new PipedInputStream();
      PipedOutputStream outputC = new PipedOutputStream();
      try {
         inputS.connect(outputC);
         outputS.connect(inputC);
         Server S = new Server(inputS, outputS);
         Client C = new Client(inputC, outputC);      
         C.start();
         S.start();
         
      } catch (IOException e) {
         // TODO Auto-generated catch block
         e.printStackTrace();
      }
   }

}

avatar
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by pht0991 on Sun Sep 16, 2012 11:29 am

oh hay quá
avatar
pht0991

Posts : 222
Thanked : 3
Gia Nhập 24/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by pht0991 on Sun Sep 16, 2012 4:43 pm

nhạc nghe ớn quá
avatar
pht0991

Posts : 222
Thanked : 3
Gia Nhập 24/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by pklove1910 on Sun Sep 16, 2012 7:44 pm

thằng Thái spam vãi thật. Shocked
Thank bác Tâm!
avatar
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by pht0991 on Sun Sep 30, 2012 2:10 pm

pklove1910 đã viết:thằng Thái spam vãi thật.
Thank bác Tâm!

spam cha may
avatar
pht0991

Posts : 222
Thanked : 3
Gia Nhập 24/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by shippou777 on Tue Oct 02, 2012 10:07 am

pht0991 đã viết:
pklove1910 đã viết:thằng Thái spam vãi thật.
Thank bác Tâm!

spam cha may
Thằng Thái spam quá có người bức xúc rồi

shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by catretrang on Tue Oct 02, 2012 6:33 pm

thank bác Tâm nha..để vào lớp hôn cái,động viên Very Happy
avatar
catretrang

Posts : 76
Thanked : 5
Gia Nhập 19/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by Admin on Wed Oct 03, 2012 7:28 am

oh my god, tha cho em tongue bounce
avatar
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by shippou777 on Sun Oct 07, 2012 5:08 pm

Bác Tâm có mấy bài giải thực hành socket share đi.
Môn này ngu quá, éo biết gì.

shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by Admin on Sun Oct 07, 2012 7:45 pm

Ok, để em up cho mấy bác. Idea
avatar
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: 7 bài tập về java Have Full

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết